Dne 7.1.2020 zahájili pracovníci střediska městské zeleně TSHK práce na odstraňování 72 stromů z okolí Malšovického stadionu. Jedná se o 56 topolů, 13 vrb, 1 javor, 1 olši a 1 akát. Většina odstraňovaných stromů je součástí porostní skupiny, která čítá 1.192 stromů. Z nich byly vybrány k odstranění nejstarší a nejnebezpečnější stromy, které by mohly ohrozit kolemjdoucí i návštěvníky stadionu. Náhradou za pokácené stromy budou zapěstovány stávající stromy ve skupině, takže nedojde ke ztrátě ekologických funkcí skupiny, a současně bude provedena náhradní výsadba solitérních stromů čítající 3 javory, 5 dubů a 3 lípy. Pěstební práce předcházejí celkovou revitalizaci zeleně v daném prostu, kterou lze očekávat v návaznosti na rekonstrukci Malšovického stadionu. Odstranění těchto stromů již nebylo možné odkládat z důvodu zvyšujícího se rizika jejich samovolného selhávání. Ke kácení bylo vydáno kladné rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody i památkové péče. Práce budou probíhat během ledna 2020.