TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ jako správce osobních údajů tímto v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) informuje o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (TSHK) spravuje a zpracovává osobní údaje občanů, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob při výkonu práce v rámci své působnosti. Tyto informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo organizace: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 
IČ: 648 09 447
DIČ: CZ648 09 447
Telefon ústředna: +420 495 402 654
Email: info@tshk.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Bc. Monika Fráňová
Tel.: +420 737 941 542
Email: poverenec@tshk.cz
Adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Účely zpracování a právní základ pro zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními přepisy či k plnění zákonných povinností správce.

Nejběžnějším titulem zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) je titul plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je nebo bude subjekt údajů. Dalšími tituly jsou plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, splnění úkonu prováděného v oprávněném zájmu správce či třetí strany nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. V některých případech může nastat, že budeme požadovat souhlas se zpracováním některých osobních údajů. V případě uděleného souhlasu máte právo kdykoliv souhlas odvolat.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • Popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jiného účelu
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (využití v marketingových materiálech atd.)
Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny nebo sdělovány
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává TSHK třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

Předávání osobních údajů 
Nedochází k předávání údajů do třetích zemí.

Doba uložení osobních údajů
Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí vnitřním předpisem Spisový a skartační řád, který je v souladu se zákonem 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě v platném znění.

Zdroje osobních údajů
TSHK získává osobní údaje fyzických osob, se kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:
 • Osobní údaje poskytne sám subjekt údajů (např. na základě žádosti, sdělení, uzavření smlouvy, ….)
 • Osobní údaje jsou získány od třetích osob (např. statutární město Hradec Králové – při výkonu příkazní smlouvy, soudních řízení, ….)
 • Z veřejných zdrojů v případech, kdy je organizace TSHK v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění, …)
TSHK nezískává osobní údaje z neoficiálních veřejných zdrojů.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely
TSHK nezpracovává systematicky osobní údaje pro marketingové účely. Pokud je jednorázově zpracovává, tak pouze na základě uděleného souhlasu fyzických osob (např. výroba propagačních materiálů atd.)

Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům – informace o OÚ žadatele, jejich zpracování, uchování, účelu, právním základu, způsobu a době zpracování
Právo na opravu a doplnění – v případě evidence nesprávných, nepřesných či neúplných údajů
Právo na výmaz – „právo být zapomenut“, pokud neexistuje právní důvod pro zpracování OÚ, zpětvzetí souhlasu
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo vznést námitku proti profilování a automatizovanému zpracování
Právo podat námitku proti zpracování OÚ založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce


Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění fyzické osoby na základě aktivní žádosti získat od správce informace, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Obsahem informační povinnosti je účel zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci, plánovaná doba uložení osobních údajů, anebo kritéria pro její určení, informace o právech.

Žádosti se podávají formou písemné žádosti
 • Osobně v sídle správce na adrese: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 
 • Poštou na adresu sídla správce: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 
 • Elektronicky na emailovou adresu: poverenec@tshk.cz
 • Datovou schránkou: 3aak9xj
Subjekt údajů podávající žádost musí v žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování. Z žádosti musí být patrno, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Doporučuje se v žádosti upřesnit důvod či oblast zpracování. Správce může žádost zamítnout pro zjevnou nedůvodnost či nepřiměřenost.

Ze žádosti musí být správce schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost (úředně ověřený podpis u listinné žádosti, uznávaný elektronický podpis u elektronické žádosti, podání prostřednictvím datové schránky). Pokud bude mít správce důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů. Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Ve výjimečných, obtížných případech lze lhůtu prodloužit o dva měsíce z důvodu komplexnosti. Subjekt údajů však musí být informován o důvodu prodloužení lhůty zpracování.

Všechny úkony spojené s podáním informace  ve věci osobních údajů jsou bezplatné. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.