TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové
Název organizace: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis: Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo organizace: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ:   64809447
DIČ: CZ64809447
Datová schránka: 3aak9xj

Ředitel organizace: Ing. Tomáš Pospíšil

Předmět činnosti:

A. Úsek zakládání a údržba zeleně
 • Péče o zeleň v majetku města Hradce Králové,
 • ochrana rostlin proti škodlivým organismům a poruchám,
 • zastupování zřizovatele jako vlastníka pozemku ve správních řízeních ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • péče o dřeviny ve venkovních areálech ZŠ, ZUŠ, MŠ, DDM a jeslí provozovaných zřizovatelem.
 B. Úsek provozu městských pohřebišť
 • Údržba městských pohřebišť,
 • zabezpečení stavební údržby objektů s pohřebišti souvisejícími,
 • poskytování služeb spojených s kopáním hrobů, exhumací, ukládáním uren a ukládáním ostatků na vsypovou a rozptylovou loučku,
 • údržba komunikací a zeleně na městských pohřebištích,
 • v rámci delegovaného práva provádění pronájmu hrobových míst a vedení související evidence.
 C. Úsek čištění města
 • Provoz veřejných WC,
 • strojní a ruční čištění komunikací, veřejných prostranství v majetku zřizovatele,
 • zimní údržba chodníků, veřejných prostranství apod. v majetku zřizovatele,
 • likvidace černých skládek na pozemcích zřizovatele,
 • sběr a svoz těl uhynulých zvířat z veřejných prostranství na území statutárního města Hradec Králové,
 • provoz městské tržnice včetně výběru poplatků.
 D. Úsek péče o vodní plochy a vodní zdroje
 • Údržba a provoz městských fontán a venkovních umělých vodních ploch a mlhovišť,
 • provoz a údržba vybraných vodních zdrojů, studní,
 • provoz a údržba vodotečí, svodnic a vodních ploch,
 • stavební údržba objektů s vodními plochami a zdroji souvisejícími.
 E. Úsek místních komunikací
 • Opravy, údržba a péče o místní komunikace, mostní objekty a veřejná prostranství,
 • svislé a vodorovné dopravní značení včetně portálů a orientačního systému,
 • údržba zábradlí a svodidel,
 • údržba kanalizačních vpustí a účelových komunikací,
 • zimní údržba vozovek,
 • inženýrská činnost ve stavebnictví.
 F. Úsek údržby městského mobiliáře
 • Údržba laviček a dětských hřišť, fitparků, workoutových a parkourových hřišť v majetku zřizovatele,
 • údržba a provoz květníků, drobných parkových staveb,
 • údržba soch a plastik v majetku města,
 • kontejnerová stání pro svoz odpadů na pozemcích v majetku města.
G. Úsek veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace
 • Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení, dopravní signalizace a slavnostního osvětlení,
 • inženýrská činnost pro zajištění oprav veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace.
 H. Úsek školských zařízení
 • Oprava a údržba budov školských zařízení v majetku zřizovatele včetně oplocení, inženýrských sítí a komunikací.
 I. Úsek sportovních zařízení
 • Provoz, údržba a opravy sportovních zařízení v majetku zřizovatele,
 • provádění podnájmů v rámci delegovaného práva.
 J. Úsek letiště
 • Provoz údržba a opravy budov a pozemků ve veřejné části areálu letiště,
 • poskytování služeb souvisejících s nájmem objektů ve vlastnictví zřizovatele.
 L. Úsek ostatních činností
 • Výběr poplatků dle pověření Magistrátu města Hradec Králové,
 • přejímání pozemků po dokončení prací na komunikacích a pozemcích ve vlastnictví města (výkopy, užívání veřejného prostranství atd.),
 • přejímání infrastruktury vybudované jinou osobou na základě smluv se zřizovatelem,
 • zajištění investiční činnosti pro vlastní organizaci a pro město Hradec Králové.