TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Sečení travnatých ploch

23. 7. 2019  Květnatá loučka v Labské Kotlině I splnila svůj účel a byla pokosena
Na loučce mezi obslužnou komunikací a parkovištěm v LK I jsme si vyzkoušeli tzv. střídavou (mozaikovou) seč. To znamená, že větší část plochy nebyla na jaře posečena a byla ponechána v přírodní podobě. Po nedávné rekonstrukci horkovodu se na povrch terénu dostala zemina se zásobou semen a na jaře zde začaly rozkvétat četné luční byliny. Proto byla tato plocha vybrána k testování tzv. střídavé seče, kdy jsou části travnatých ploch ponechány, aby rozkvetly, zatímco jiné jsou pokoseny. V průběhu sezóny se pak údržba na těchto plochách střídá. Porost na předmětné ploše však přestal plnit svojí funkci. Většina bylin dokvetla a zaschla. V současné době zde rozkvétaly pouze bodláky, lebeda a další úporné plevele, na jejichž šíření rozhodně nemáme zájem i přes to, že např. fialové květy bodláků vypadaly pěkně. Navíc před nastupujícím horkým počasím by plocha se suchým porostem představovala zvýšené požární riziko. Obdobně bude postupováno na hvězdici v Šimkových sadech.

 
V červnu loučka bohatě kvetla a byla ozdobou daného prostoru


V červenci už plocha působila velmi neutěšeným dojmem a navíc se zvýšilo nebezpečí požáru


 
 
28. 6. 2019  TISKOVÁ ZPRÁVA
Od 28.6.2019 od 12 hod. nebude za současného letního počasí až do odvolání prováděno sečení travnatých ploch, příkopů podél komunikací atp. Bude dokončeno pouze dosekání strunovými sekačkami kolem překážek na plochách, kde již sečení proběhlo. Podle potřeby bude probíhat sečení pouze na vodotečích, sportovištích, hřbitovech a na plochách s automatickým zavlažovacím systémem.. Vzhledem ke skutečnosti, že posekání více jak 420 hektarů travnatých ploch ve městě trvá v letním období cca 4-5 týdnů, dá se předpokládat, že po přerušení prací se v některých částech města budou vyskytovat plochy s vysokým bylinným porostem. Z ohlasů na sociálních sítích a emailové korespondence je zřejmé, že velká část veřejnosti vnímá omezení sekání trávy ve městě jako významný nástroj v boji proti suchu, vysokým teplotám a klimatickým změnám obecně. Z tohoto pohledu je upřednostňován celospolečenský zájem na ochraně klimatu ve městě i přesto, že vysoké porosty mohou lokálně snižovat komfort občanům, kteří veřejnou zeleň využívají k rekreaci, dětským hrám, venčení psů apod.

26. 6. 2019  ZÁSADY SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Zásady sečení travnatých ploch

Vybrané přírodní louky v majetku města